Важно! Търсим си нов колега или SEO партньор. Вижте страхотната ни обява за работа тук. Кандидатствайте или споделете с познат, който може да има интерес! Благодарим!

Политика за поверителност на личните данни

В тази страница е изложена задължителната информация към потребителите на сайта и клиентите на Ganbox относно събирането и използването на лични данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Делга ЕООД, ЕИК: 201067251, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.Измирлиев 235 А, адрес за кореспонденция: 1421 гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 59, ап.3, телефон: 02 400 40 20, имейл:  office@ganbox.com

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Клиента за ползване на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Клиента на услугата;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на Администратора;
 • Защита на жизненоважни интереси на Клиента или на друго физическо лице;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които клиентът му предоставя, за целите на изпълнение на задълженията си по договор, включително за следните цели:

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • разрешаване на спорове между Клиента и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи на работа при обработката на личните данни на Клиент:

 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
 • ограничение до минимум на целите за обработване;
 • съотносимост с целите на обработката
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • принципи за точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към НАП (Национална агенция по приходите) и други държавни и общински органи, които имат законови основания за достъп до данните.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Администраторът?

Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • създаване на личен профил за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да може да му бъде предоставена услугата;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • извършване на услугата по договор и взаимодействие със системи за онлайн рекламиране, ако това изрично е посочено в договора за услугата.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

I. Електронен бюлетин
Ако сте се абонирали да получавате електронен бюлетин от уеб форма в сайта, се събират данни – мейл, до който ние изпращаме периодично актуална информация от блога. Данните се съхраняват в защитена Система за управление на бази от данни.
Събирайки тези данни, ние не ги предоставяме на трети лица, а също и не изпращаме нежелани съобщения.
По всяко време може да се откажете от получаването на тези съобщения, чрез изпращане на имейл до пощата посочена в страница Контакти.

II. За целите на счетоводното отчитане:

 • вид и срок на използваните от Клиента услуги;
 • стойност на използваните услуги за съответния срок на договора;
 • информация, свързана с плащане и избран от Клиента метод на плащане.

III. За целите на извършване на услугата по договор, следните идентифициращи данни:
 • за физически лица: трите имена, ЕГН, пощенски адрес, електронна поща, телефон;
 • за юридически лица: име на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, ДДС номер, име на управител, лице с правомощията за подпис, МОЛ.
както и други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни се събират от Администратора от следните източници:

 • предоставени доброволно от Клиента при попълване на онлайн форми в сайта или при запитване от Администратора по имейл;
 • данни от системите за уеб анализ и онлайн маркетинг инструменти, към които Клиентът доброволно придоставя достъп на Администратора след сключване на договор.

Срок на съхранение на личните данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява лични данни на Клиенти за срок не по-дълъг от една година, след прекратяване на договора за услуга. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни на Клиента, без ненужно забавяне.
(2) Администраторът уведомява Клиента, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на Клиент на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Администраторът уведомява Клиента в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на Клиент на трети държави или международни организации.

Право на достъп до лични данни

Чл. 6. (1) Клиентът има право да изиска и да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.
(2) Клиентът има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.
(3) Администраторът предоставя на Клиента при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с него, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията, които пречат на Администратора да изпълнява задълженията си по договора.

Право на коригиране или попълване на лични данни

Чл. 7. Клиентът има право да поиска от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с него;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с него.

Право на изтриване на лични данни

Чл. 8. (1) Клиентът има право да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Клиентът оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Клиентът възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване

Чл. 9. Клиенът има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

 • оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Клиентът не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Клиентът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Клиентът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред неговите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. Ако Клиентът е дал съгласие за обработване на неговите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните на Клиента се обработват по автоматизиран начин, той може, след като се легитимира пред Администратора:

 • да поиска от Администратора да му предостави неговите лични данни в четим формат и да ги прехвърли към друг Администратор;
 • да поиска от Администратора пряко да прехвърли неговите лични данни към посочен от него администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Клиентът може да поиска от Администратора да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 12. Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността на личните данни

Чл. 13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни на Клиент, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, той уведомява Клиента без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да уведомява Клиента, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Клиента;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните данни и предоставяне на услугата, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • отговорни служители на Делга ЕООД;
 • отговорни служители на счетоводна фирма, с която Делга ЕООД има сключен договор за абонаментно счетоводно обсужване.
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер на личните данни, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при наличие на риск от липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита на данните.

Политика за използване на "бисквитки" (cookies)

Бисквитките са малки безопасни текстови файлове, съхранявани на Вашето устройство, временно, докато трае посещението Ви в сайта, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида бисквитка. Бисквитките позволяват на сайта ни да Ви разграничава от останалите потребители на сайта или да запаметят Вашите предпочитания. В използваните от сайта бисквитки не се съхранява лична информация, която да позволява идентифицирането на потребителя като физическо лице. Сайтът не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас с други лица или с несвързани услуги.
горе

Защо SEO от ganbox.com?Google партньорПоследвай
Подобни сайтове

Реклами от Гугъл