Информация за кандидатстване по Ваучерна схема за ИКТ услуги 2020

Имаме честта и удоволствието да съобщим, на всички, които планират да създадат нов уебсайт или да обновят стария си сайт, че можете да се възползвате от безвъзмездна финансова помощ за вашия сайт. SEO агенция Ganbox е сред одобрените доставчици на ИКТ услуги по Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) към ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Поради големия интерес и наближаващите срокове за кандидатстване на малките и средни предприятия, в тази публикация сме написали най-важната информация в помощ на кандидатите за ваучери. Местата са ограничени и сроковете са кратки, затова побързайте!

Какво е Ваучерна схема?

Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги е пилотен проект на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Целта на този проект е да осигури по-висока конкурентоспосбност и устойчивост на микро, малките и средни предприятия в България, което да се осъществи по пътя на тяхната дигитализация и внедряването на ИКТ бизнес модели. Повече информация на този линк.

Кои фирми имат право да се възползват от Ваучерната схема?

Допустими по схемата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу.

Фирмите, които проявяват интерес, могат  да проверят дали са включени в Регистъра на малките и средни бизнеси, които отговарят на условията за кандидатстване тук.

Видове ваучери

По проекта е отпусната безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 9775672.98 лв. Според прогнозните данни на ИАНМСП над 450 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от безвъзмездно финансиране под формата на ваучери. Ваучерите, които ще се предоставят са два типа:

 • ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС; 
 • ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 24000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС:

– група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг;

  • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
  • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
  • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
  • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

– група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
– група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

Какво предлагаме в Ganbox?

Делга ЕООД (фирмата, с която Ganbox извършва дейност) е одобрена като доставчик на ИKT за Ваучери тип 1 за изработка и обновяване на сайтове с цел модернезиране и по-висока конкурентноспособност. Ваучерите ТИП 1 са на стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с вкл. ДДС. Могат да се използват за финансиране на изработка или цялостен редизайн на фирмен уеб сайт или онлайн магазин.

Какво можете да получите безплатно?

Създаване на нов фирмен (корпоративен) уеб сайт с уникален дизайн, удобен за мобилни устройства, с висока скорост на зареждане, който ще представя по най-добрият начин вашия бизнес и бранд. Повече информация за услугата изработка на сайт от Ganbox.

Ако вече имате работещ уеб сайт, която е остарял, не изглежда добре или не прави достатъчно онлайн продажби на вашите стоки и услуги. Можете да поръчате от нас изготвяне на технически одит и цялостно модернезиране и оптимизиране на вашия сайт, за да изпълнява предписанията на Google, да се класира добре в търсачките, да бъде удобен за потребителите и да води до повече онлайн продажби.

 

Ваучерът включва:

 • Бизнес и SEO консултации;
 • Избор на домейн и хостинг (за нови сайтове);
 • Първоначален задълбочен и подробен технически одит (за вече работещи сайтове);
 • Възможност за уникален дизайн с впечатляваща начална страница;
 • Структура на сайта с правилни категории и подкатегории според търсенето на потребителите;
 • Лесна навигация и интуитивен графичен интерфейс;
 • Административен панел за лесно, създаване и редактиране на текстове и снимки в страници и публикации;
 • Оптимизация за скорост и висока сигурност, SSL сертификат;
 • Възможности за повече от един език на интерфейса;
 • Възможност за различни методи за плащане и различни валути (за онлайн магазини);
 • Адаптивен дизайн удобен за всички видове мобилни устройства;
 • Обучение на персонала за работа със сайта;
 • Софтуерна поддръжка и обновяване на модулите на сайта.

Допустими разходи и дейности за финансиране

Нито един доставчик на ИКТ услуги, няма право да предоставя ИКТ услуга по ваучерната схема на повече от 10 предприятия-получатели на помощта. Това обстоятелство ще се проверява служебно, след приключване на оценката и изготвен списък с допустимите кандидати.
Определянето на ДДС като допустим разход и включването му в номиналната стойност на ваучерите ще зависи от това дали спрямо ползвателя на ИКТ услугата (бенефициент), ДДС се определя като „невъзстановим”.

Валидност на ваучера

Ваучерът е валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.
През този период предприятията МСП – получатели на помощта трябва да получат:
– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
– технически паспорт/друг еквивалентен документ.

Сключеният договор между предприятието - получател на помощта и избрания от него доставчик на ИКТ услуги влиза в сила от датата на одобрение на подаденото от кандидата проектно предложение (т.е. от момента на предоставянето на издадения за целите на настоящата схема ваучер).

Начин за кандидатстване

По ваучерната схема кандидатът МСП, не може да участва с повече от едно предложение и не може да получи повече от един ваучер. В случай, че кандидатът МСП подаде повече от едно проектно предложение, то на оценка ще подлежи само първото подадено проектно предложение, а всички останали, подадени от него, няма да бъдат разглеждани и ще бъдат отхвърлени.
Трябва да е на лице Сканирано копие на сключен договор за предоставянето на консултантска услуга с доставчик, включен в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги – Приложение 3.1.

Кандидатът задължително трябва да подпише договор и одобри офертно предложение от одобрен доставчик на ИТК услуги, които иска да кандидаства.

Кандидатът трябва да предостави договор „Приложение_3.1_Договор с доставчик на ИКТ услуга“, който можете да изтеглите директно тук.

Начин и срок за извършване на оценка за допустимост на проектните предложения
Неплатените задължения към НАП до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. (+ оригинал или копие, заверено от кандидата).

Може да разгледате и тук повече за условията за кандидастване по програмата. Тук може да намерите и пълната документация за Условията за кандидастване.

Заплащане от ИАНМСП

Към Изпълнителя, в лева, по банков път, с едно финално плащане в размер на 100% от сумата, при следните условия:

Получателят на помощта, Възложител по настоящия договор, приема изпълнението на дейностите от страна на доставчика на ИКТ услугите чрез подписването на приемателно-предавателен протокол, с който се удостоверява изпълнението на ангажиментите на страните по договора, между МСП и доставчика на съответната ИКТ услуга. Веднага след приемането на работата, се подава искане за плащане чрез ИСУН 2020, като се докладва и отчита изпълнението на услугите в съответните отчетни документи. След представяне на искане за плащане и отчетните документи, доказващи изпълнението на дейностите по ваучера от ИАНМСП чрез предвидения екип „Верификатори“ се извършва документална проверка. Тя трябва да установи, че: дейностите са действително извършени и отговарят на Правилата за изпълнение на настоящата ваучерна схема, налице за тяхното изпълнение, разходно-оправдателните документи са налични, съответстват на доставените по ваучера услуги и посочените в проектното предложение на Възложителя.

Имате въпроси?

Свържете се с нас от страница Контакти. Ще ви отговорим при първа възможност.

Ganbox предоставя услуги от 2006 година. Най-важната информация за Ganbox може да прочете в страница Защо Ganbox?

Прочетена:7304
1 - лоша2 - слаба3 - средна4 - добра5 - отлична (2 гласа, оценка: 5,00 от 5. Моля изберете оценка!)
Loading...
Георги Стефанов
Магистър по информатика, който се занимава с компютри от 1988 г., професионално с програмиране от 1998 г., а с уеб технологии от 2002 г. Има богат опит при оптимизиране на бизнес сайтове. Повече от 15 години развива успешно свои уеб проекти и работи с български и международни компании за постоянно подобряване на техните сайтове и увеличаване на онлайн продажбите. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

споделиха
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram